Zwroty, reklamacje, rękojmia

Zwroty, reklamacje, rękojmia

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś tzw. kupującym uprzywilejowanym, a więc:

A) konsumentem

albo

B) osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@t3f.store.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Borowa 29, 35-232 Rzeszów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeśli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar – możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Formularz zwrotu

Reklamacje

Poniższe treści mają zastosowanie do tzw. kupującego uprzywilejowanego. Jeśli nim nie jesteś, zajrzyj do naszego Regulaminu sklepu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat reklamacji.

W przypadku gdy niewłaściwie zrealizujemy zawartą z Tobą umowę, masz prawo złożyć reklamację - najlepiej na adres e-mail: sklep@t3f.store lub drogą pocztową na adres ul. Ładna 27, 35-326 Rzeszów.

Co do zasady, ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz w takiej sytuacji żądać:

a) wymiany towaru

lub

b) naprawy towaru.

W niektórych przypadkach możesz też:

a) odstąpić od umowy

lub

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

- szczegóły w tym zakresie znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Formularz reklamacji

Rękojmia

REKLAMACJA PRODUKTU NA PODSTAWIE RĘKOJMI

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, MNTS s.c. ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za produkt (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
 2. W razie stwierdzenia wady Produktu Konsument może:
 3. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że MNTS s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada produktu jest nieistotna;
  b) żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. MNTS s.c. jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez MNTS s.c. usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez MNTS s.c. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. W sytuacji wskazanej w ust. 1 powyżej, jeśli do ustosunkowania się przez MNTS s.c. do reklamacji lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do MNTS s.c., zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć produkt. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument może zostać poproszony o udostępnienie MNTS s.c., po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 6. MNTS s.c. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Formularz reklamacji

Formularz zwrotu  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl